Close System คือ บุหรี่ไฟฟ้า Pod System ระบบปิด โดยภายในของหัวพอตบุหรี่ไฟฟ้านั้นจะมีการบรรจุน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้ามาพร้อมเพื่อพร้อมสำหรับการใช้งานเรียบร้อยแล้ว และไม่สามารถเติมน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าได้ มีข้อดีคือใช้งานง่ายไม่ต้องคอยเติมน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า หมดก็ทิ้ง

แสดงทั้งหมด 6 ผลลัพท์